BAANREGLEMENT (SCHIETHAL)

Algemeen

 1. Gebruikers van clubbogen dienen er voor te zorgen dat de door hen gebruikte bogen in afgespannen toestand op de juiste (genummerde) plaats komen te hangen, alvorens de club te verlaten.
  Geleende pijlen, tabs, armbeschermers e.d. dienen eveneens op de daar voor bestemde plaatsen te worden achtergelaten.
 2. Wisselen van boog (in geval van clubbogen) is alleen in overleg met de instructeur toegestaan.
  Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het ongevraagd gebruiken van privé materialen van anderen niet is toegestaan.
 3. Demontage van onderdelen van clubbogen als vizieren, polsbandjes e.d. is niet toegestaan
 4. Het meenemen van nieuwe geïnteresseerden is een graag gezien fenomeen, maar het is niet toegestaan om zonder overleg met de instructeur nieuwe mensen te voorzien van schietmaterialen, ook niet als het om privé spullen gaat.
  Er wordt pas geschoten na overleg/instructie met/door een instructeur of baancommissaris.
 5. Buiten de wedstrijden (tijdens de training) dienen blazoenen en andere doelen buiten de “hotspots” op de schietwand geplaatst te worden.
  D.w.z. het hart van het target moet ruim boven de (gele) markeringslijn geplaatst worden, en bij voorkeur midden tussen de hartlijnen van de banen (tussen de baannummers).
  Dit ter bevordering van de levensduur van de schietwand.
 6. Schutters die buiten de baan schieten waarop ze staan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor schade die hiervan het gevolg is.
  Bij twijfel is dit ter beoordeling van de baancommissaris, instructeur of bestuurslid indien aanwezig.
 7. Het beschieten van doelen anders dan de reguliere blazoenen, is alleen toegestaan in overleg met de baancommissaris of instructeur.
  (Met name het beschieten van gevulde doelen als knuffels is aan bepaalde voorwaarden gebonden.)
 8. Het beschieten van doelen met een duidelijke verwijzing naar menselijke gestalten is (wettelijk) niet toegestaan.
  Dit geldt voor foto’s of andere afbeeldingen, alsook voor poppen van mensen in elke vorm.
  (Ter beoordeling aan de baancommissaris of instructeur.)
 9. Het beschieten van “pijlonvriendelijke doelen” (harde voorwerpen bv.) is niet toegestaan met clubpijlen.
 10. Het is verplicht om afwijkende doelen, en restanten hiervan te verwijderen alvorens de baan/clubhuis te verlaten.
 11. Blazoenen die van de schietwand worden verwijderd, dienen te worden opgeruimd in de niet afgesloten laden van de “blazoenenkast”,  of in de prullenbak, en mogen dus niet bij de schietwand achtergelaten worden.
  (Deze ladekast bevind zich onder het werkblad vlak naast de doorgang tussen schiethal en kantine.)
 12. Het hinderen van medeschutters is niet gewenst (denk hierbij aan lawaai, oponthoud door het schieten van extra pijlen, treuzelen bij de schietwand e.d.)
 13. Het werkblad achter de schietlijn dient vrij gehouden te worden (Helemaal vrij!!).
  Leg koffers, quivers e.d. zoveel mogelijk op de legplanken onder en boven de raampjes in de scheidingswand of in de daarvoor bestemde wandbakken.
  Geen koffers en /of tassen op de grond, of op de wandbakken!
 14. Niet in gebruik zijnde kleding (losliggende jassen e.d.), en bagage (tassen e.d.) horen niet in de schiethal!
  Maak gebruik van de garderobe, de haken onder de bar, of de tafels en stoelen in de kantine.
 15. Schades aan schietmaterialen (ongeacht de eigenaar), of inventaris dienen altijd gemeld te worden (ongeacht de veroorzaker).
  Constateer je iets dat kapot is meld het altijd!
 16. De wachtlijn dient door een ieder gerespecteerd te worden, m.u.v. instructeurs/baancommissaris.
  Dit is de oranje/roze lijn op de vloer op een “ruime meter” voor de 18 meter schietlijn (wit).
  Met respecteren wordt bedoeld: Dat iedereen die op dat moment niet schiet, zijn/haar pijlen al heeft geschoten of toeschouwer is, zich aan de kantinezijde van de wachtlijn dient te bevinden tot het sein “pijlen halen” wordt gegeven.
 17. Het nuttigen van eet en drinkwaren is in de schiethal niet toegestaan.


Jeugdavonden

 1. De term “jeugd” geldt hier voor alle schutters t/m 17 jaar inclusief aspiranten (“aspirant” is de benaming voor schutters t/m 12 jaar).
 2. Tijdens de jeugdtrainingen (maandag en woensdag 19.00 uur /20.00 uur) is het niet de bedoeling dat volwassen schutters de schiethal betreden, tenzij het ouders of begeleiders van aanwezige jeugd betreft, die (met toestemming van de instructeur) mee kijken of mee schieten met de jeugd.
  (Afwijken van deze regel altijd in overleg met de instructeur)
  Ook is het niet de bedoeling dat volwassen schutters alvast schietmaterialen in de schiethal binnenbrengen, zolang de afscheiding (deur/gordijn)  gesloten is.
 3. Ook wanneer er geen wedstrijd is, wordt het op prijs gesteld dat jeugdschutters op tijd (vóór 19.15 uur) aanwezig zijn.
 4. Het is niet de bedoeling dat meekijkende ouders/begeleiders zich ongevraagd met de instructies bemoeien.
  (Ook niet wanneer het alleen hun eigen kroost betreft.)
 5. Na de training heeft elke jeugdschutter recht op één glas limonade en een versnapering (indien aanwezig) aan de bar.
  Dit geld alleen op maandagen en woensdagen!
  Verpakkingen van snoepgoed dienen in de prullenbak te worden gedeponeerd, en lege glazen horen op de bar en nergens anders.
 6. Voor de jeugdschutters geld dat zij in de schiethal blijven tot er toestemming wordt gegeven om naar de kantine te gaan.
  (Meestal rond 20.00 uur, tevens het moment waarop andere schutters naar binnen mogen, en limonade en snoep uitgegeven wordt)

Wedstrijden

 1. Voor deelnemers aan wedstrijden geldt dat dertig minuten voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd niet meer (in-) geschoten mag worden (ook niet op doelen anders dan de voor de wedstrijd bedoelde, en ook niet op doelpakken of schietwand zonder blazoen).
 2. Deelnemers wordt dringend verzocht op tijd aanwezig te zijn, dit in verband met baanindelingen/schietbriefjes e.d.
  Ten overvloede: jeugdwedstrijden op maandagen/woensdagen, aanvang wedstrijd 19.15 uur.
  Volwassenen op vrijdagen, aanvang wedstrijd 20.30 uur.
  Houd dus rekening met de tijd die je nodig hebt tussen binnenkomst en het schietklaar zijn !!!
 3. Bij wedstrijden is er extra behoefte aan rust voor de schutters aan “de meet”.
  Houd daar rekening mee, en probeer gesprekken en andere onrust te beperken, of te bewaren tot na het signaal “pijlen halen”.
 4. Direct na een wedstrijd dienen de schietbriefjes bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd voorzien van een paraaf/handtekening van de schrijver. (de schietbriefjes gaan NIET meer mee de kantine in)
  Het schrijfplankje en de pen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden achtergelaten (nergens anders).
 5. Iedere deelnemer dient zich natuurlijk aan de wedstrijdregels te houden zoals beschreven in het wedstrijdreglement.
 6. Na een wedstrijd kan het zijn (meestal op maandagen en woensdagen) dat de dierblazoenen moeten worden bewaard voor wedstrijden van latere datum.
  Doorschieten op deze blazoenen is ongewenst (vraag in geval van twijfel aan de wedstrijdleiding).
  Andere blazoenen mogen worden gebruikt, maar pas nadat ze op de schietwand zijn verplaatst (zie regel: Algemeen 5)

Het bestuur
10-04-2013